gemeenteraadzaal

Aankoopcentrale webcasting

Aankoopcentrale : webcasting 

Deze aankoopcentrale biedt u de mogelijkheid om de gemeenteraad te ontsluiten voor een groot publiek. De aankoopcentrale bestaat uit drie onderdelen: 

 • Een discussiesysteem (vergadersysteem)
 • Een videosysteem
 • Een ontsluitingssysteem (Webcast)

Voorwerp en draagwijdte van de opdracht

Volgens het bestek met publieke referentie "CSMRTWEBCASTAV19" treedt Cipal dv op als aankoopcentrale.

De aankoopcentrale is het resultaat van de open offertevraag die via het elektronische “public procurement platform” Europees werd gepubliceerd. De aankoopcentrale werkt volgens het principe van een mini-competitie. Cipal dv selecteerde Play AV NV en VideoCenter NV als deelnemers. Cipal dv bekrachtigde de gunning voor 4 jaar, te rekenen vanaf de Raad van Bestuur van 27/01/2020.

Doelgroep

Cipal dv zal overeenkomstig artikel 15 van de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten, in het kader van onderhavige opdracht kunnen optreden als aankoopcentrale voor o.m. de volgende doelgroep:

 • Alle andere Vlaamse gemeente- en OCMW-besturen, hun verenigingen en verzelfstandigde entiteiten;
 • Alle Vlaamse provincies en provinciale instellingen, hun verenigingen en verzelfstandigde entiteiten;
 • Alle Vlaamse politie-, brandweer- en veiligheidsdiensten;
 • De entiteiten die deel uitmaken van de rechtspersoon Vlaamse Gemeenschap of Vlaamse Gewest: dit zijn onder meer de Vlaamse ministeries (departementen en IVA’s zonder rechtspersoonlijkheid), de kabinetten van de Vlaamse ministers en het Vlaams Parlement;
 • De intern en extern (in publiek- en privaatrechtelijke vorm) verzelfstandigde agentschappen, Strategische Adviesraden en de Vlaamse Openbare Instellingen (VOIs) die afhangen van de Vlaamse Gemeenschap of van het Vlaamse Gewest;
 • De Vlaamse Gemeenschapscommissie; De Raad van het Gemeenschapsonderwijs.
 • De gemeenschappelijke diensten en instellingen die zijn opgericht overeenkomstig art. 92 bis, 1 of art . 92 bis/1, 1 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en waarvan de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaams Gewest n van de medeoprichters is.
 • Alle verzelfstandigde entiteiten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of van de federale overheid.
 • Alle gemeente- en OCMW-besturen, hun verenigingen en verzelfstandigde entiteiten van het Brussels Gewest
 • Alle politie-, brandweer- en veiligheidsdiensten van het Brussels Gewest
 • Alle gemeente- en OCMW-besturen, hun verenigingen en verzelfstandigde entiteiten van het Waalse Gewest
 • Alle politie-, brandweer- en veiligheidsdiensten van het Waalse Gewest
 • I-CITY

Aankoopprocedure

C-Smart faciliteert de aankoopcentrale Webcasting via een Europese aanbesteding. Een openbaar bestuur kan vrijblijvend inschrijven op een aankoopcentrale op basis van deze modelbeslissing.

Ter voorbereiding van deze raadsbeslissing kan  er eventueel een informatiebundel ter beschikking gesteld worden aan de raadsleden. Deze bundel bevat:

 • De Europese aanbesteding van C-Smart
 • De offerte 
 • De beslissing van de Raad van Bestuur

Elk bestuur kan deze bundel bekomen door de vertrouwelijkheidsverklaring te downloaden en vervolgens ondertekend in te scannen en te mailen naar: aankoopcentrale@c-smart.be. Zodra de raad de beslissing tot inschrijving in de aankoopcentrale heeft goedgekeurd, kan het bestuur conform de wet op de overheidsopdrachten geldig afnemen op de aankoopcentrale standaardsoftware.

Voor offertes en bestellingen, via onze mini-competitie, kan daarna rechtstreeks contact opgenomen worden met onze C-smart medewerker Kurt Erauw : kurt.erauw@c-smart.be 

 Algemene informatie

Voor algemene informatie over dit initiatief kan u contact opnemen met Kurt Erauw bij C-smart (aankoopcentrale@c-smart.be – 014 576 158 ).